Satışlar Artıyor Garipler Azalıyor…

blank

SITKI CANEY
Satışlar Artıyor Garipler Azalıyor…
 
Sa­tın di­yor­lar sa­ta­bi­le­ce­ği­niz ne var­sa.
Kendinize ekleyin ve satın.
Doymak bilmeyen nefsinizin isteklerine karşılık, bütün benliğinizi satın.
Ruhunuzun bütün derinliğini, kalbinizdeki duyguların, inançların bütün güzelliğini satın.
 
Ne ka­dar iyi sa­tar­sa­nız, ne ka­dar çok satarsanız, o ka­dar bü­yük­sü­nüz, o kadar güçlüsünüz, o kadar değerlisiniz.
 
Her şey ama her şey sa­tış­la­ra ayar­lan­dı.
Yaşa­ma bi­çi­mi­niz bu­na gö­re be­lir­le­ne­cek.
Sa­tış gü­cü­nü­ze gö­re bir yer ve­re­cek­ler si­ze.
Söz­le­ri­niz, ta­vır­la­rı­nız bu­na gö­re de­ğer­len­di­ri­le­cek.
 
Oy­sa sa­tış gücü, da­ha ön­ce yal­nız­ca bir eko­no­mik kav­ram­dı ve başarılı tüccar olmanın koşullarından bi­riy­di.
Şim­di ise bü­tün alan­lar­da başa­rı­lı ol­ma­nın ön koşulu hatta neredeyse tek koşulu haline geldi.
Ne olur­sa­nız olun, sa­tış gü­cü­nüz yoksa siz hiçbir şeysiniz, da­ha doğ­ru­su yürürlükteki hesaplara dâhil edilmezsiniz.
 
Peki, ne­dir bu satış gücü?
Si­zi siz eden kişiliğinizin bütün öğelerinden vazgeçip, piyasada ge­çer akçe olan ölçülere göre kendinizi ayarlamalı ve piyasayı buna inandırmalısınız.
Kendinizi allayıp, pullayıp, ambalajlayıp satışa hazır hale getirmelisiniz.
 
Na­sıl mı?
Ön­ce satabileceğiniz bir şeyleriniz ol­ma­lı: İnancınız, duygularınız, zekânız, beğenileriniz, genel kültürünüz, farklı ve sıra dışı özgeçmişiniz ve bunlarla bütünleşen uzmanı olduğunu iddia edebileceğiniz bir faaliyet alanınız.
Son­ra si­ze en ya­kın bir lo­bi­ye dâhil ola­cak­sı­nız.
İlişkilerinizde azami dikkat gösterecek, hesaplarınızı çok iyi yapacak, olası değişikliklere karşılık yedek hesaplarınızı hazır bulunduracaksınız ve bu hesaplarınıza güveneceksiniz.
Ha­ya­tını­zın tek ama­cı bu sa­tış gü­cü­nü el­de ede­rek ve çok iyi kullanarak yaşadıkça kendinizi güçlü ve önde tutmak olacak.
 
Kısa­ca özet­le­me­ye çalıştığımız bu satış gücü, bu kendini pazarlayabilme mahareti, şimdilerde nefsi için çırpınan insanlara, fani dünyada mutluluğu arayanlara (nasıl olacaksa) en çok verilen öğüt.
Bu öğütün en üst başlığına da “Kişisel Gelişim” diyorlar.
Bu kişisel gelişiminin temel çağrısı da şu: İçinizdeki devi uyandırın (Ne demek bu, yani nefsinizi azdırın), tam da şeytana yakışır bir yaklaşım, davetkâr ve işveli.
 
Evet, şim­di sa­tış za­ma­nı, bambaşka bir he­sap za­ma­nı…
Her şey, evet ak­lınıza ge­lebilecek her şey ar­tık satış konusu edi­le­bi­li­yor.
Anlam ötesi aşk­la­rın ipu­cu bel­ge­le­ri şi­ir­ler…
Duy­gu­lar, dü­şün­ce­ler, ses­ler, gö­rün­tü­ler, ağlamalar, gü­lüm­se­me­ler…
Fa­na­tik fut­bol tut­ku­la­rın­dan,  gurbetçilerin sıla öz­le­mi­ne ka­dar her şey…
Kay­bol­muş ha­yat­la­rın ge­ri­ye ka­lan so­luk iz­le­ri re­sim­ler ve fo­toğ­raf­lar…
İn­san­lık için ka­fa yo­ran çi­le­li ömür­ler­den bil­lur­la­şan fi­kir­ler…
İnançlar, is­yan­lar, umut­lar, ha­yal­ler…
Çocuğu için çırpınan an­ne­nin şef­ka­ti…
Uzun yol şo­för­le­ri­nin o ürperten yalnızlığı…
Yi­ğit delikanlıların hayat coş­ku­su…
Berrak bir sa­bah na­ma­zı…
De­ni­zin in­sa­nı çe­ken ma­vi­si­ bi­le…
Dehşet bir Bos­na gü­nü, ya­ra­lı bir Fi­lis­tin…
Halepçe kan­la­rı…
Doğu Türkistan çığlıkları…
Kürdistan ağıtları…
Yeni beyaz bir Afrika…
Yeni siyah bir Ame­ri­ka…
Yeni bir özgürlük, yeni bir dünya…
Çeşit çeşit İslam…
 
Uymadı mı, satmıyor mu?
So­run de­ğil.
Ye­ni bir Marksizm’e ne der­si­niz, ya da da­ha ye­ni bir İslam, daha ılımlı ya da daha sert, bi­raz­cık da ırk so­run­la­rı…
Üstüne yeni bir Rusya ve yeni sınırlar, yeni bir Kafkasya…
Ye­ni bir kimlik istemez mi­si­niz ve ye­ni kim­lik so­run­la­rı…
Ye­ni bir kül­tür, mü­zik­te ye­ni bir akım…
Yeni düzenler, yeni düzenbazlıklar…
Üre­tir­ler he­men‚ çok ye­te­nek­li­dir­ler…
Sa­tışını yap­ma­ya­cak­la­rı şey yok­tur.
Top­lum­da yo­ğun eği­lim ve­ya eği­lim­ler anın­da sa­tışa çev­ri­le­bi­lir.
Allah’a inanın veya tanrıtanımaz olun, onlar için hiç fark etmez.
Her iki durum­da da sizi, size satar ve siz­den kazanır­lar.
Kim­dir bun­lar, bu satıcılar, bu her zaman hesap üzre olan­lar.
Biraz aklıselimle düşünerek dünyaya bakarsanız, bu satıcıları hemen tanırsınız.
On­ların bir hesabı varsa Allah’a inanan­ mazlum garipler de bilir­ler ki Allah’ın da bir hesabı var.
 
Ancak her an biraz daha azalıyor yer­yüzünün garipleri.
Evet, satış­lar artıyor, garipler azalıyor…
Her an biraz daha yak­laşıyor kıyamet…

 

20 Temmuz 2009 / timeturk.com

 

 

Share

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir